Belevings-marketing

Laat belevingsmarketing in je voordeel werken

Zonder iets echt te ervaren komt gewenst gedrag niet of maar heel moeilijk tot stand. Voor ander gedrag is een andere houding nodig. Met belevingsmarketing kun je binnen een organisatie alle neuzen dezelfde kant op krijgen, zodat mensen bijvoorbeeld beter gaan samenwerken of om een slimme strategie vanuit de directiekamer ook op de werkvloer te laten slagen. Een niet goed uitgedragen boodschap kan immers tot onrust leiden, met alle gevaren van dien.

Bij Make your mark weten we dat gewenst gedrag en een andere houding bewerkstelligen mogelijk is en dat het proces ook soepel kan verlopen. Als het goed wordt aangepakt met positieve belevingsmarketing, dan beweegt het personeel mee met de door de organisatie gewenste aanpassing. Dit kan worden gedaan door invloed uit te oefenen op de houding van een persoon; zo kan er gestuurd worden op het gedrag waardoor men sneller geneigd is de betreffende veranderingen te accepteren. Laten we eens kijken hoe dat precies in zijn werk gaat.

"Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything."

George Bernard Shaw

Voorbeeld bij een op komst zijnde reorganisatie

Een ziekenhuis waar een reorganisatie op komst was werd klant bij Make your mark. Het was nog niet zeker of deze reorganisatie zou plaatsvinden, maar de directie wilde op voorhand de medewerkers goed voorbereiden op deze mogelijkheid en wilde zich zeker stellen dat door rumoer en achterklap het talent niet als eerste de deur uitliep.

Er werd een 'beleving' georganiseerd waarbij iedere afdeling naar zijn eigen toekomst moest kijken - het ziekenhuis van de toekomst. Het personeel werd gevraagd om rekening te houden met verschillend thema's zoals bijvoorbeeld samenwerking van afdelingen, automatisering en personeel. Men kwam niet alleen met futuristische, maar ook met hele praktische ideeën. Maar bovenal stelde mensen zich reëel op ten opzichte van personeelsreductie. Enkele afdelingen wezen ook rollen aan die volgens hen overbodig waren. Een goed inzicht voor de directie. Gelukkig bleek de reorganisatie uiteindelijk mee te vallen, maar de goede ideeën die voortkwamen uit de 'beleving', alsmede het bewustzijn over inzet en prestatie, leverde het ziekenhuis veel voordeel op.

Positieve belevingsmarketing bij een verandertraject

Vindt er binnen jouw organisatie (mogelijk) een verandering plaats? Moet er een nieuwe propositie van de directiekamer tussen de oren van de medewerkers? Of bestaat de wens om een negatieve houding en daarmee ongewenst gedrag te veranderen in gewenst gedrag? Bij Make your mark schrijven we duidelijke plannen op maat, aangepast op de organisatie, om door middel van positieve en creatieve belevingsmarketing een verandering teweeg te brengen en soepel te laten verlopen. Vraag maar naar de mogelijkheden!

''Belevingsmarketing: het tussen de oren krijgen en bewustwording creëren op de werkvloer van processen die verandering nodig hebben''.

Jacco van der Graaf

Hoe gedrag ontstaat

Gedrag van een mens is een samenspel van het Lichaam, Emotie, Gedachten en Omgeving. Wanneer in één van die componenten verandering plaatsvindt, wordt het gedrag al beïnvloed. Heeft iemand een negatieve gedachte, dan wordt het gehele gedrag beïnvloed. Maar dit is dus ook het geval bij positieve verandering in een van deze componenten! Een positieve emotie, een positieve gedachte of een positieve verandering in omgeving kan het gedrag al veranderen.

Stel dat er door een fusie verhuisd moet worden. Een verhuizing is altijd een gebeurtenis, een verandering, die emoties met zich meebrengt. En onzekerheid. Hoe zal het gaan? Hoe ziet mijn nieuwe werkplek eruit? Wie worden mijn nieuwe collega's en kan ik het wel met ze vinden?

Door een positieve beleving, bijvoorbeeld een gezamenlijk activiteit waarbij nieuwe collega's elkaar al op een positieve manier leren kennen, of een activiteit waarbij gezamenlijke de toekomst bekeken wordt, kan wonderen betekenen voor de houding en het gedrag van medewerkers.

Met een beleving waar iedereen het achteraf nog dagen of zelfs weken over heeft, wordt meteen een positieve houding gewaarborgd.

Maar ook een negatieve gedachte of houding kan door middel van een beleving positief gemaakt worden. Misschien is iemand bang dat zijn functie komt te vervallen. Door medewerkers dan op een positieve manier naar de toekomst te laten kijken, zien ze ook wel een hele andere toekomst voor zichzelf. Zijn er binnen het bedrijf bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden en kan de persoon in kwestie straks een andere functie binnen het bedrijf gaan vervullen. Binnen veranderprocessen is enorm veel mogelijk, als je het maar goed aanpakt.

Hoe (negatieve) medewerkers roet in het eten gooien

Binnen ieder bedrijf zijn er verschillende soorten medewerkers waardoor je minder invloed kunt uitoefenen op veranderprocessen. Wij noemen dit de variabelen.

Te enthousiast

Er zijn mensen die (te) enthousiast meewerken en zeggen de verandering een goed idee te vinden. Sommigen daarvan gaan 'slijmen' bij het management, in de hoop hun baan te behouden of zelfs promotie te maken. Oftewel, je lijkt medewerking te krijgen maar dat is helemaal niet zo.

Te koppig

Dan zijn er nog de mensen die gewoon koppig blijven doorgaan zoals ze altijd al hebben gedaan. Ze houden niet van verandering of weten niet hoe het ook anders kan. Je hoort vaak heel weinig van ze. Ze proberen onder de radar te blijven en niet te veel op te vallen.

Te dwars

En dan heb je de dwarsliggers die alles in twijfel trekken en actief de kont tegen de krib gooien. Vaak zijn zij ervoor verantwoordelijk dat anderen binnen de groep ook negatief gaan denken.

Groepsgedrag

Binnen iedere groep mensen, of dat nu een grote groep of kleine groep is, bestaat groepsgedrag. Zo ook bij een groep personeelsleden. Dit kan wel bijvoorbeeld per afdeling verschillen. Er zijn binnen de groep bepaalde afspraken gemaakt waar iedereen zich aan dient te houden, er zijn ook ongeschreven regels: "Zo is het nou eenmaal." Vooral mensen die nieuw zijn in de groep kopiëren gedrag van de anderen. Je kijkt hoe het werkt in deze groep en wat je moet doen om geaccepteerd te worden.

Ook in nieuwe situaties, wanneer er een verandering op handen is of op het punt staat te worden toegepast, wordt groepsgedrag automatisch en onbewust gekopieerd. Maar omdat de situatie, en soms ook de groep, nieuw is, wordt het groepsgedrag vaak bepaald door de dominante mensen binnen de groep. De rest neemt dat gedrag automatisch en onbewust over.

Dit kan leiden tot ongewenst gedrag, dat ook overgenomen wordt. Iemand kan het niet eens zijn met een beslissing en bij management gaan klagen. Als anderen zien wat 'gangbaar' gedrag is, dan nemen ze dat over. Terwijl een veranderproces natuurlijk veel soepeler zou moeten verlopen.

"Change your thoughts and you change your world."

Norman Vincent Peale

Waarom zijn mensen bang voor verandering?

Routine is veilig. Ieder lid van de groep weet waar hij aan toe is en wat er van hem of haar verwacht wordt. Ze kennen en begrijpen de groep, kennen de ongeschreven regels en de gemaakte afspraken en weten wat ze moeten doen om geaccepteerd te worden door de groep. Als groepsdynamiek verandert, dan brengt dit onzekerheden met zich mee. En dat is eng.

Het 'waarnemen van de werkelijkheid' is voor iedereen anders. De een is bang zijn baan, huis, status te verliezen en voelt zich onzeker. De ander ziet een uitdaging en is enthousiast. Een derde vindt de aanpak een slecht idee, komt informatie tekort, en beïnvloedt de groep met negatief en ongewenst gedrag. Dus ook al is er maar één situatie, de opvatting van deze ene situatie is voor iedereen anders.

Iedereen heeft een andere achtergrond, andere opvattingen, een andere instelling en andere ervaringen uit het verleden. Dat maakt dat iedereen een situatie op zijn eigen manier ervaart. Zo kunnen broers en zussen, die toch echt op dezelfde plek en met dezelfde ouders in praktisch dezelfde tijd zijn opgegroeid, een situatie heel anders ervaren. Zelfs tweelingen kunnen een situatie anders bekijken, omdat iedereen nou eenmaal unieke hersenen en gedachten heeft.

" I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination."

Jimmy Dean

Voorbeeld van een marketingboodschap tussen de oren krijgen

Niet alles heeft van doen met gedragsverandering. Belevingsmarketing is ook zeer goed toepasbaar om een commerciële boodschap die door de directie is bedacht bedrijf breed tussen de oren van de medewerkers te krijgen. Een voorbeeld: aan Make your mark werd gevraagd een plan van aanpak te schrijven om een nieuwe propositie intern aan de man te brengen. De directie wilde het personeel goed voorbereiden. Door een gemeenschappelijke beleving werden alle neuzen dezelfde kant op gezet. Een algemeen beeld van de nieuwe propositie, waar iedereen min of meer hetzelfde idee over kreeg, werd bewerkstelligd.

Tijdens de beleving presenteerde de directie de nieuwe propositie en legde deze helder uit; volgens een door ons geschreven scenario werd er een workshop radio maken opgezet. Vervolgens gingen alle groepen op basis van de geleverde informatie aan de slag met het vertalen van deze informatie naar een radiocommercial. Drie van de commercials werden aan het einde van de dag opgenomen. De directie koos het concept dat daarna nog professioneel werd uitgewerkt. Zo werd de positionering voor het hele bedrijf ineens voor iedereen duidelijk en leverde het direct een commerciële uiting voor het bedrijf op.

Geen tijd en kosten verspillen

Door dit groepsgedrag en het mogelijk ontstaan en overnemen van ongewenst gedrag, kan een veranderproces moeizaam verlopen.

Nu is het soms zo dat het management woorden gebruikt als: "Het is erg vervelend dat…", "Het wordt even moeilijk, maar…" Dit komt omdat het ook vaak niet de eerste keuze is van het management. En zij moeten zowel aan de kant van de aandeelhouder of de commissarissen staan als aan de kant van het personeel. Om acceptatie voor een (vervelende) situatie te krijgen kunnen ze zich daarom communicatief maar beter betrekken bij het personeelssentiment. Maar daarmee is, onbewust, de toon vaak al gezet. Door het kopiëren en spiegelen van groepsgedrag gaan anderen het ook automatisch zien als 'vervelend' en 'moeilijk'. Zou het management deze toon niet aannemen, dan dreigt er het gevaar dat er een opinieleider in de groep opstaat en een opstand veroorzaakt.

Door deze houding wordt het veranderproces vanzelf moeilijk en vervelend. Er worden tijd en kosten verspild terwijl het proces veel gemakkelijker had kunnen verlopen. Maar hoe dan?

Laat met belevingsmarketing het proces soepel verlopen

Met een slimme strategie, een helder scenario en een positieve en persoonlijke aanpak zal een veranderproces soepeler verlopen. Make your mark heeft veel ervaring met veranderprocessen binnen organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat je de houding van mensen kunt aanpassen om gedrag te sturen. Wij schrijven creatieve plannen voor organisaties waarmee saamhorigheid wordt gecreëerd, een reorganisatie draagkracht krijgt en gedrag bij veranderprocessen wordt bijgestuurd.

Bij Make your mark is belevingsmarketing een bewezen vorm om gewenst gedrag tot stand te brengen. Acceptatie wordt hiermee bewerkstelligd en mensen worden ontvankelijker voor verandering.

Het is belangrijk, of in ieder geval beter, als dit proces zo vroeg mogelijk in gang wordt gezet. Dit draagt positief bij aan het veranderproces.

De kracht van beleving

Zoals gezegd geloven wij bij verandering in 'praatjes vullen geen gaatjes'. Met belevingsmarketing is een positieve houding van de betrokkenen binnen handbereik en verloopt het uiteindelijke veranderproces soepeler.

Neurologisch gezien is gedrag niks anders dan het blokkeren of doorgeven van signalen tussen zenuwcellen. En voor een andere houding moet beide gedaan worden. Negatieve gedachten en ongewenst gedrag moet geblokkeerd worden en positieve gedachten en gewenst gedrag moeten gestimuleerd worden.

De visie van medewerkers moet van de korte termijn naar de lange termijn bewogen worden. Hoe kunnen we, met z'n allen, dit bedrijf efficiënter maken? Welke werkzaamheden zijn eigenlijk niet nodig en hoe kunnen we het bedrijfsresultaat met z'n allen beïnvloeden? Door op een creatieve manier een positief beeld van de lange termijn te creëren, zullen mensen positiever tegenover de veranderingen staan.

" If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude."

Maya Angelou

Gewenst gedrag realiseren met positieve belevingsmarketing

Als mensen eenmaal iets in hun hoofd hebben, dan is het verschrikkelijk moeilijk om dat er weer uit te krijgen. Daarom is het essentieel om vroeg in het verandertraject te kijken naar de inhoud van de boodschap en hoe die het beste overgebracht kan worden. Door alleen maar over de veranderingen en het gewenste gedrag te praten gebeurt er niks. Er moet een duidelijke, positieve verandering optreden in Lichaam, Emotie, Gedachten of Omgeving. Door positieve belevingsmarketing wordt dit bereikt.

De regels binnen het bedrijf moeten ook aangepast worden naar het gewenste gedrag. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er opleidingsmogelijkheden zijn voor medewerkers. Breng boodschappen in positieve bewoordingen over. Zorg dat er informatie is voor de medewerkers, hoe weinig ook, maar zorg dat concreet is. Creëer een aanspreekpunt voor het personeel. En zorg vooral voor een positieve beleving. Niet eindeloos vergaderen, maar doen! Alleen dát kan een positieve houding, en daarmee gewenst gedrag, realiseren.

Neem gerust contact met ons op om een positieve beleving te creëren voor jouw mensen. We staan voor je klaar.